A High-Q AFM Sensor Using a Balanced Trolling Quartz Tuning Fork in the Liquid

Yingxu Zhang, Yingzi Li, Zihang Song, Rui Lin, Yifu Chen, Jianqiang Qian. A High-Q AFM Sensor Using a Balanced Trolling Quartz Tuning Fork in the Liquid. Sensors, 18(5):1628, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.