Enhanced sparse filtering with strong noise adaptability and its application on rotating machinery fault diagnosis

Zongzhen Zhang, Shunming Li, Jinrui Wang, Yu Xin, Zenghui An, Xingxing Jiang. Enhanced sparse filtering with strong noise adaptability and its application on rotating machinery fault diagnosis. Neurocomputing, 398:31-44, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.