Deep Learning-Based Robot Vision: High-End Tools for Smart Manufacturing

Hui Zhang 0023, Li Zhu Liu, He Xie, Yiming Jiang, Jian Zhou, Yaonan Wang. Deep Learning-Based Robot Vision: High-End Tools for Smart Manufacturing. IEEE Instrum. Meas. Mag., 25(2):27-35, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.