Molecular docking-based computational platform for high-throughput virtual screening

Baohua Zhang, Hui Li, Kunqian Yu, Zhong Jin. Molecular docking-based computational platform for high-throughput virtual screening. CCF Trans. High Perform. Comput., 4(1):63-74, 2022. [doi]

Bibliographies