TcoFBase: a comprehensive database for decoding the regulatory transcription co-factors in human and mouse

Yuexin Zhang, Chao Song, Yimeng Zhang, Yuezhu Wang, Chenchen Feng, Jiaxin Chen, Ling Wei, Qi Pan, Desi Shang, Yanbing Zhu, Jiang Zhu, Shuangsang Fang, Jun Zhao, Yongsan Yang, Xilong Zhao, Xiaozheng Xu, Qiuyu Wang, Jincheng Guo, Chunquan Li 0002. TcoFBase: a comprehensive database for decoding the regulatory transcription co-factors in human and mouse. Nucleic Acids Research, 50(D1):391-412, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.