Multi-scale segmentation strategies in PRNU-based image tampering localization

Weiwei Zhang, Xinhua Tang, ZhengHong Yang, Shaozhang Niu. Multi-scale segmentation strategies in PRNU-based image tampering localization. Multimedia Tools Appl., 78(14):20113-20132, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.