An \(\ell _p\) -norm Based Method for Off-grid DOA Estimation

Zeyun Zhang, Xiaohuan Wu, Chunguo Li, Wei-Ping Zhu. An \(\ell _p\) -norm Based Method for Off-grid DOA Estimation. CSSP, 38(2):904-917, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.