A Fuzzy Neural Network Based Dynamic Data Allocation Model on Heterogeneous Multi-GPUs for Large-scale Computations

Chaolong Zhang, Yuanping Xu, Zhijie Xu, Jia He, Jing Wang 0033, Jianhua Adu. A Fuzzy Neural Network Based Dynamic Data Allocation Model on Heterogeneous Multi-GPUs for Large-scale Computations. Int. J. Autom. Comput., 15(2):181-193, 2018. [doi]

Authors

Chaolong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Chaolong Zhang' in Google

Yuanping Xu

This author has not been identified. Look up 'Yuanping Xu' in Google

Zhijie Xu

This author has not been identified. Look up 'Zhijie Xu' in Google

Jia He

This author has not been identified. Look up 'Jia He' in Google

Jing Wang 0033

This author has not been identified. Look up 'Jing Wang 0033' in Google

Jianhua Adu

This author has not been identified. Look up 'Jianhua Adu' in Google