A Fuzzy Neural Network Based Dynamic Data Allocation Model on Heterogeneous Multi-GPUs for Large-scale Computations

Chaolong Zhang, Yuanping Xu, Zhijie Xu, Jia He, Jing Wang 0033, Jianhua Adu. A Fuzzy Neural Network Based Dynamic Data Allocation Model on Heterogeneous Multi-GPUs for Large-scale Computations. Int. J. Autom. Comput., 15(2):181-193, 2018. [doi]

No reviews for this publication, yet.