A novel framework for background subtraction and foreground detection

Guian Zhang, Zhiyong Yuan, Qianqian Tong, Mianlun Zheng, Jianhui Zhao. A novel framework for background subtraction and foreground detection. Pattern Recognition, 84:28-38, 2018. [doi]