Part-Aware Region Proposal for Vehicle Detection in High Occlusion Environment

Weiwei Zhang, Yaocheng Zheng, Qiaoming Gao, Zeyang Mi. Part-Aware Region Proposal for Vehicle Detection in High Occlusion Environment. IEEE Access, 7:100383-100393, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.