Hardware-Conscious Stream Processing: A Survey

Shuhao Zhang, Feng Zhang 0007, Yingjun Wu, Bingsheng He, Paul Johns. Hardware-Conscious Stream Processing: A Survey. SIGMOD Record, 48(4):18-29, 2019. [doi]

Authors

Shuhao Zhang

This author has not been identified. Look up 'Shuhao Zhang' in Google

Feng Zhang 0007

This author has not been identified. Look up 'Feng Zhang 0007' in Google

Yingjun Wu

This author has not been identified. Look up 'Yingjun Wu' in Google

Bingsheng He

This author has not been identified. Look up 'Bingsheng He' in Google

Paul Johns

This author has not been identified. Look up 'Paul Johns' in Google