NucMap: a database of genome-wide nucleosome positioning map across species

Yongbing Zhao, Jinyue Wang, Fang Liang, Yanxia Liu, Qi Wang, Hao Zhang, Meiye Jiang, Zhewen Zhang, Wenming Zhao, Yiming Bao, Zhang Zhang 0002, Jiayan Wu, Yan W. Asmann, Rujiao Li, Jing-Fa Xiao. NucMap: a database of genome-wide nucleosome positioning map across species. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.