NONCODEV6: an updated database dedicated to long non-coding RNA annotation in both animals and plants

Lianhe Zhao, Jiajia Wang, Yanyan Li, Tingrui Song, Yang Wu, Shuangsang Fang, Dechao Bu, Hui Li, Liang Sun, Dong Pei, Yu Zheng, Jianqin Huang, Mingqing Xu, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He. NONCODEV6: an updated database dedicated to long non-coding RNA annotation in both animals and plants. Nucleic Acids Research, 49(Database-Issue), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.