Modeling the Interplay between Loop Tiling and Fusion in Optimizing Compilers Using Affine Relations

Jie Zhao 0002, Jinchen Xu, Peng Di, Wang Nie, Jiahui Hu, Yanzhi Yi, Sijia Yang, Zhen Geng, Renwei Zhang, Bojie Li, Zhiliang Gan, Xuefeng Jin. Modeling the Interplay between Loop Tiling and Fusion in Optimizing Compilers Using Affine Relations. ACM Trans. Comput. Syst., 41, 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.