Estimation of Echo Amplitude and Time Delay for OFDM-Based Ground-Penetrating Radar

Shi Zheng, Xuehan Pan, Anxue Zhang, Yansheng Jiang, Wenbing Wang. Estimation of Echo Amplitude and Time Delay for OFDM-Based Ground-Penetrating Radar. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett., 12(12):2384-2388, 2015. [doi]

Authors

Shi Zheng

This author has not been identified. Look up 'Shi Zheng' in Google

Xuehan Pan

This author has not been identified. Look up 'Xuehan Pan' in Google

Anxue Zhang

This author has not been identified. Look up 'Anxue Zhang' in Google

Yansheng Jiang

This author has not been identified. Look up 'Yansheng Jiang' in Google

Wenbing Wang

This author has not been identified. Look up 'Wenbing Wang' in Google