Estimation of ARX parametric model in regional economic systems

Shi Zheng, Wen Zheng, Xia Jin. Estimation of ARX parametric model in regional economic systems. Systems Engineering, 10(4):290-296, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.