SmartVM: a SLA-aware microservice deployment framework

Tianlei Zheng, Xi Zheng, Yuqun Zhang, Yao Deng, ErXi Dong, Rui Zhang, Xiao Liu. SmartVM: a SLA-aware microservice deployment framework. World Wide Web, 22(1):275-293, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.