Validation of the Analytical Model of Oceanic Lidar Returns: Comparisons with Monte Carlo Simulations and Experimental Results

Yudi Zhou, Weibiao Chen, Xiaoyu Cui, Aleksey Malinka, Qun Liu, Bing Han, Xueji Wang, Wenqi Zhuo, Haochi Che, Qingjun Song, Xiaolei Zhu, Dong Liu. Validation of the Analytical Model of Oceanic Lidar Returns: Comparisons with Monte Carlo Simulations and Experimental Results. Remote Sensing, 11(16):1870, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.