Text Feature Selection Based on Class Subspace

Xiaofei Zhou, Li Guo, Tianyi Wang, Yue Hu. Text Feature Selection Based on Class Subspace. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 267-273, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.