High frequency patterns play a key role in the generation of adversarial examples

Yue Zhou, Xiaofang Hu, Jiaqi Han, Lidan Wang, Shukai Duan. High frequency patterns play a key role in the generation of adversarial examples. Neurocomputing, 459:131-141, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.