Largemargin classification for combating disguise attacks on spam filters

Xi-chuan Zhou, Hai-bin Shen, Zhi-yong Huang, Guo-jun Li. Largemargin classification for combating disguise attacks on spam filters. Journal of Zhejiang University - Science C, 13(3):187-195, 2012. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: