Integrating outlier filtering in large margin training

Xi-chuan Zhou, Hai-bin Shen, Jie-ping Ye. Integrating outlier filtering in large margin training. Journal of Zhejiang University - Science C, 12(5):362-370, 2011. [doi]

Authors

Xi-chuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'Xi-chuan Zhou' in Google

Hai-bin Shen

This author has not been identified. Look up 'Hai-bin Shen' in Google

Jie-ping Ye

This author has not been identified. Look up 'Jie-ping Ye' in Google