Comparing Factors Affecting Injury Severity of Passenger Car and Truck Drivers

Bei Zhou, Xiqing Wang, Shengrui Zhang, Zongzhi Li, Shaofeng Sun, Kun Shu, Qing Sun. Comparing Factors Affecting Injury Severity of Passenger Car and Truck Drivers. IEEE Access, 8:153849-153861, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.