Real-Time Guidewire Segmentation and Tracking in Endovascular Aneurysm Repair

Yan-Jie Zhou, Xiao-Liang Xie, Gui-bin Bian, Zeng-Guang Hou, Bao Liu, Zhi-Chao Lai, Xinkai Qu, Shi-Qi Liu, Xiao-Hu Zhou. Real-Time Guidewire Segmentation and Tracking in Endovascular Aneurysm Repair. In Tom Gedeon, Kok Wai Wong, Minho Lee, editors, Neural Information Processing - 26th International Conference, ICONIP 2019, Sydney, NSW, Australia, December 12-15, 2019, Proceedings, Part I. Volume 11953 of Lecture Notes in Computer Science, pages 491-500, Springer, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.