LncRNA-miRNA interaction prediction from the heterogeneous network through graph embedding ensemble learning

Shuang Zhou, Xiang Yue, Xinran Xu, Shichao Liu, Wen Zhang, Yanqing Niu. LncRNA-miRNA interaction prediction from the heterogeneous network through graph embedding ensemble learning. In Illhoi Yoo, Jinbo Bi, Xiaohua Hu, editors, 2019 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2019, San Diego, CA, USA, November 18-21, 2019. pages 622-627, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.