Multi-cue Augmented Face Clustering

Chengju Zhou, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Rui Wang, Xiaochun Cao. Multi-cue Augmented Face Clustering. In Xiaofang Zhou, Alan F. Smeaton, Qi Tian, Dick C. A. Bulterman, Heng Tao Shen, Ketan Mayer-Patel, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference, MM '15, Brisbane, Australia, October 26 - 30, 2015. pages 1095-1098, ACM, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.