An Enhanced Privacy-Preserving Authentication Scheme for Vehicle Sensor Networks

Yousheng Zhou, Xiaofeng Zhao, Yi Jiang, Fengjun Shang, Shaojiang Deng, Xiaojun Wang. An Enhanced Privacy-Preserving Authentication Scheme for Vehicle Sensor Networks. Sensors, 17(12):2854, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.