An FPGA-Assisted Cloud Framework for Massive ECG Signal Processing

Shengyan Zhou, Yongxin Zhu, Chaojun Wang, Xiaoqi Gu, Jun Yin, Jiang Jiang, Guoguang Rong. An FPGA-Assisted Cloud Framework for Massive ECG Signal Processing. In IEEE 12th International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, DASC 2014, Dalian, China, August 24-27, 2014. pages 208-213, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.