On Collaborative Compressive Sensing Systems: The Framework, Design, and Algorithm

Zhihui Zhu, Gang Li 0010, Jiajun Ding, Qiuwei Li, Xiongxiong He. On Collaborative Compressive Sensing Systems: The Framework, Design, and Algorithm. SIAM J. Imaging Sciences, 11(2):1717-1758, 2018. [doi]

Bibliographies