On adaptive routing in urban vehicular networks

Yanmin Zhu, Yongkang Qiu, Yuchen Wu, Min Gao, Bo Li 0001, Yueming Hu. On adaptive routing in urban vehicular networks. Wireless Networks, 19(8):1995-2004, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.