Formal Verification of PKMv3 Protocol Using DT-Spin

Xiaoran Zhu, Yuanmin Xu, Jian Guo, Xi Wu, Huibiao Zhu, Weikai Miao. Formal Verification of PKMv3 Protocol Using DT-Spin. In 2015 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, TASE 2015, Nanjing, China, September 12-14, 2015. pages 71-78, IEEE Computer Society, 2015. [doi]

Authors

Xiaoran Zhu

This author has not been identified. Look up 'Xiaoran Zhu' in Google

Yuanmin Xu

This author has not been identified. Look up 'Yuanmin Xu' in Google

Jian Guo

This author has not been identified. Look up 'Jian Guo' in Google

Xi Wu

This author has not been identified. Look up 'Xi Wu' in Google

Huibiao Zhu

This author has not been identified. Look up 'Huibiao Zhu' in Google

Weikai Miao

This author has not been identified. Look up 'Weikai Miao' in Google