k Nearest Neighbor Queries in Obstructed Space with Voronoi Diagrams

Huaijie Zhu, Xiaochun Yang 0001, Bin Wang 0015, Wang-Chien Lee, Jian Yin 0001, Jianliang Xu. k Nearest Neighbor Queries in Obstructed Space with Voronoi Diagrams. ACM Trans. Spatial Algorithms and Systems, 7(2), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.