Fuzzy SVM-Based Coding Unit Decision in HEVC

Linwei Zhu, Yun Zhang 0002, Sam Kwong, Xu Wang 0006, Tiesong Zhao. Fuzzy SVM-Based Coding Unit Decision in HEVC. TBC, 64(3):681-694, 2018. [doi]

Authors

Linwei Zhu

This author has not been identified. Look up 'Linwei Zhu' in Google

Yun Zhang 0002

This author has not been identified. Look up 'Yun Zhang 0002' in Google

Sam Kwong

This author has not been identified. Look up 'Sam Kwong' in Google

Xu Wang 0006

This author has not been identified. Look up 'Xu Wang 0006' in Google

Tiesong Zhao

This author has not been identified. Look up 'Tiesong Zhao' in Google