Fuzzy SVM-Based Coding Unit Decision in HEVC

Linwei Zhu, Yun Zhang 0002, Sam Kwong, Xu Wang 0006, Tiesong Zhao. Fuzzy SVM-Based Coding Unit Decision in HEVC. TBC, 64(3):681-694, 2018. [doi]