Dissociated resting-state functional networks between the dream recall frequency and REM sleep percentage

Qihong Zou, Shuqin Zhou, Jing Xu, Zihui Su, Yuezhen Li, Yundong Ma, Hongqiang Sun, Changwei W. Wu, Jia-Hong Gao. Dissociated resting-state functional networks between the dream recall frequency and REM sleep percentage. NeuroImage, 174:248-256, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.