Fifth IEEE International Conference on Big Data and Cloud Computing, BDCloud 2015, Dalian, China, August 26-28, 2015

Keqiu Li, Heng Qi, Jean-Luc Gaudiot, Jay Kishigami, Hongyi Wu, Kuan-Ching Li, Yongwei Wu, editors, Fifth IEEE International Conference on Big Data and Cloud Computing, BDCloud 2015, Dalian, China, August 26-28, 2015. IEEE, 2015. [doi]

Conference: bdcloud2015

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents