Proceedings of the 7th International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS 2015, Zhangjiajie, Hunan, China, August 19-21, 2015

Ramesh Jain, Shuqiang Jiang, John Smith, Jitao Sang, Guohui Li, editors, Proceedings of the 7th International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, ICIMCS 2015, Zhangjiajie, Hunan, China, August 19-21, 2015. ACM, 2015. [doi]

Conference: icimcs2015

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents