OSPF Topology-Transparent Zone

Huaimo Chen, Renwei Li, Alvaro Retana, Yi Yang, Zhiheng Liu. OSPF Topology-Transparent Zone. RFC, 8099:1-27, February 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.