16th IEEE International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications, SERA 2018, Kunming, China, June 13-15, 2018

Shaowen Yao, Zhi Jin, Xiaohui Cui, Bing Luo, Junfeng Wang, Zhengtao Yu 0001, editors, 16th IEEE International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications, SERA 2018, Kunming, China, June 13-15, 2018. IEEE Computer Society, 2018. [doi]

Conference: sera2018

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents