Journal: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

Volume 31, Issue 6

2757 -- 2758Shilei Sun, Silviu Ionita, Eva Volná, Andrey Gavrilov, Feng Liu. Some highlights on fuzzy systems and data mining
2759 -- 2765Ting Li, Yue Zhang, Fang Du. International portfolio selection model with exchange rate risk
2767 -- 2777Xiaoyan Zhang, Ling Wei, Shuqun Luo, Weihua Xu. Similarity degrees and uncertainty measures in intuitionistic fuzzy decision tables
2779 -- 2788Wei Yang, Jiarong Shi, Xiuyun Zheng, Yongfeng Pang. Hesitant interval-valued intuitionistic fuzzy linguistic sets and their applications
2789 -- 2794Chun Yan, Haitang Sun, Wei Liu. Study of fuzzy association rules and cross-selling toward property insurance customers based on FARMA
2795 -- 2806Aiwu Zhao, Shuang Guan, Hongjun Guan. A computational fuzzy time series forecasting model based on GEM-based discretization and hierarchical fuzzy logical rules
2807 -- 2812Yong Zhang, Jianhua Zhang, Yi-Nan Guo, Xiaoyan Sun. Fuzzy cost-based feature selection using interval multi-objective particle swarm optimization algorithm
2813 -- 2819Ruiming Fang, Mingling Wu, Shunhui Jiang. On-line status assessment of wind turbines based on improved fuzzy comprehensive evaluation method
2821 -- 2827Shuangshuang Chen, Bing Li, Baochen Li, Jun Dong. Improving the dendritic lattice neural network by utilizing a fuzzy inclusion measure
2829 -- 2837Chao Zhang, Yanhui Zhai, Deyu Li, Yimin Mu. Steam turbine fault diagnosis based on single-valued neutrosophic multigranulation rough sets over two universes
2839 -- 2850Jin Gou, Zongwen Fan, Cheng Wang, Wei Luo, Haixiao Chi. An improved Wang-Mendel method based on the FSFDP clustering algorithm and sample correlation
2851 -- 2858Haitao Cheng. Modeling and querying fuzzy spatiotemporal objects
2859 -- 2868Xiuguo Wu, Hongjun Guan. Data set replica placement strategy based on fuzzy evaluation in the cloud
2869 -- 2879Hongjun Guan, Shuang Guan, Aiwu Zhao. Intuitionistic fuzzy linguistic soft sets and their application in multi-attribute decision-making
2881 -- 2886Xiaolong Xin, Juntao Wang, Xiaohong Zhang. Generalized lower and upper approximations in hyperrings
2887 -- 2893Huijia Li. Detecting fuzzy network communities based on semi-supervised label propagation
2895 -- 2901Li Li, Renxiang Wang, Xican Li. Double fuzzy C-means model and its application in the technology innovation of China
2903 -- 2910Qi Yue, Lei Zhang, Yongshan Peng, Bingwen Yu, Yu Hong, Quan Xiao. Decision method for two-sided matching with interval-valued intuitionistic fuzzy sets considering matching aspirations
2911 -- 2918Ming Lei, Shalang Li, Qian Tan. Intermittent demand forecasting with fuzzy markov chain and multi aggregation prediction algorithm
2919 -- 2925Jun Xu. A risk attitudinal ranking approach of triangular intuitionistic fuzzy numbers and their application to MADM problems
2927 -- 2933Yanbing Gong, Sunxin Yang, Liangliang Dai. The NOWA weighted sampling type-reduction method for interval type-2 fuzzy sets and its application
2935 -- 2939Cong Zhang, Jun Zhang. Interpolation strategies in repeated Richardson extrapolation
2941 -- 2948Shujie Song, Jiwei Qu, Yining Li, Wei Zhou, Kangquan Guo. Fuzzy control method for a steering system consisting of a four-wheel individual steering and four-wheel individual drive electric chassis
2949 -- 2957Keqiang Bai, Minzhou Luo, Tao Li, Jue Wu, Lei Yang, Manlu Liu, Guanwu Jiang. Active vibration adaptive fuzzy backstepping control of a 7-DOF dual-arm of humanoid robot with input saturation
2959 -- 2965Monan Wang, Lei Sun, Ning Yang, Zhiyong Mao. Fracture healing process simulation based on 3D model and fuzzy logic
2967 -- 2974Zhenhai Gao, Jun Wang, Hongyu Hu, Yiteng Sun. Control mode switching strategy for ACC based on intuitionistic fuzzy set multi-attribute decision making method
2975 -- 2983Yong Tao, Guang Xie, Youdong Chen, Hegen Xiong, Hui Liu, Jiaqi Zheng, Jinpeng Gao. A PID and fuzzy logic based method for Quadrotor aircraft control motion
2985 -- 2997Fei Zhang, Shengyue Zong, Xiaozhan Li, Handan Chen. Hydraulic gap control of rolling mill based on self-tuning fuzzy PID
2999 -- 3006Hui Pang, Fan Liu, Xue Liu. Enhanced variable-universe fuzzy control for vehicle semi-active suspension systems
3007 -- 3012En-Chih Chang. Adaptive neuro-fuzzy nonsingular terminal attractor and its application in high-performance AC power conditioners
3013 -- 3019Xiaokan Wang, Hairong Dong, Xunbin Sun, Xiuming Yao. PD control of inverted pendulum based on adaptive fuzzy compensation
3021 -- 3028Dianwei Qian, Chengdong Li. Formation control for uncertain multiple robots by adaptive integral sliding mode
3029 -- 3037Ming Wei, Yun Li. Collaborative ant colony algorithm for online regional bus scheduling
3039 -- 3046Ming Wei, Qiuxia Dai. A prediction model for traffic emission based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets and case-based reasoning theory
3047 -- 3054Chunsheng Cui, Hongfei Jia, Liping Huang, Xiaopeng Zhang. Fuzzy multivariate NARX model for passenger entrance flow prediction in the Shanghai subway system
3055 -- 3066Guoqing Xia, Tiantian Luan, Mingxiao Sun. Evaluation analysis for sortie generation of carrier aircrafts based on nonlinear fuzzy matter-element method
3067 -- 3074Zhanzhong Wang, Liying Zhao, Ningbo Cao, Lina Yang, Mingtao Chen. Vehicle routing optimum model of hazardous materials transportation under fuzzy environment
3075 -- 3081Haiyan Jin, Yaning Li, Bei Xing, Lei Wang. A geometric image segmentation method based on a bi-convex, fuzzy, variational principle with teaching-learning optimization
3083 -- 3093Xuefeng Li, Kai Chen, Junhu Ruan, Chenghua Shi. A fuzzy TOPSIS for assessing higher vocational education development levels in uncertainty environments
3095 -- 3102Baofeng Shi, Nan Chen, Jing Wang. A credit rating model of microfinance based on fuzzy cluster analysis and fuzzy pattern recognition: Empirical evidence from Chinese 2, 157 small private businesses
3103 -- 3111Zhenhua Zhang, Yong Hu, Chao Ma, Jinhui Xu, Shenguo Yuan, Zhao Chen. Some risk functions of IVIFS applied to outsourced software project
3113 -- 3120Jiangdong Bao, Jingdong Zhang, Fei Li, Chaoyang Liu, Shuiping Shi. Social benefits of the mine occupational health and safety management systems of mines in China and Sweden based on a fuzzy analytic hierarchy process: A comparative study
3121 -- 3130Hongyu Wang, Chaoyang Liu, Zhanhao Zhao, Jingdong Zhang, Ziwei Li, Fei Li, Maosheng Liu. Efficiency evaluation of an Internet Plus University Student Affairs System based on fuzzy theory and the analytic hierarchy process
3131 -- 3142Liming Yang, Wei Zhang, Wenqing Liu, Yunfang Chen. An intuitionistic fuzzy method for social network prediction problems
3143 -- 3153Kefa Zhou, Nannan Zhang. Mineral prospectivity mapping for Porphyry-type and hydrothermal vein-type copper deposits using fuzzy analytical hierarchy process and geographic information system
3155 -- 3162Xiaoxia Wang, Fengbao Yang, Hong Wei, Linna Ji. A risk assessment model of uncertainty system based on set-valued mapping
3163 -- 3170Wenquan Zhang, Bo Li, Hailing Yu. The correlation analysis of mine roof water inrush grade and influence factors based on Fuzzy Matter-Element
3171 -- 3179Giltae Yang, Hyungjong Lee, Geun Woo Kim, Chul-Un Hong, Changho Yu, Kyung Kim, Tae-Kyu Kwon. A study on development of fuzzy algorithm based on knee joint anterior displacement for identifying gait intention
3181 -- 3195Jie Chen, Yue Gao, Chong Su, Ping Li, Dapeng Fu, Yuling Leng. Group intelligence-based decision making and its applications to traditional chinese medical dysphagia rehabilitation treatment
3197 -- 3202Hyemi Choi, Kyung-Soo Han, Kyoungho Choi, Jeong-Yong Ahn. A fuzzy medical diagnosis based on quantiles of diagnostic measures
3203 -- 3210Heng Wang, Yafei Wu, Cong Zhang, Weiping Tu. The method for generating 3D audio content

Volume 31, Issue 5

2441 -- 2448Zhihan Lv. Special issue on multimedia in technology enhanced learning
2449 -- 2462Jingjing Xiao, Mourad Oussalah 0002. Performance evaluation of particle filter based visual tracking
2463 -- 2471JianXiong Zhou, Jiachen Yang, Houbing Song, Syed Hassan Ahmed, Amjad Mehmood, Haibin Lv. An online marking system conducive to learning
2473 -- 2481Jiachen Yang, Dayong Fan, Houbing Song, Syed Hassan Ahmed, Amjad Mehmood, Haibin Lv. Multimedia security in laboratory system based on cloud platform
2483 -- 2495Dingde Jiang, Jindi Liu, Zhihan Lv, Shuping Dang, Gaojie Chen, Lei Shi. A robust energy-efficient routing algorithm to cloud computing networks for learning
2497 -- 2509Dingde Jiang, Yang Han, Zhihan Lv, Lei Miao, Ting Zhu, Xiongzi Ge. Dynamic access approach to multiple channels in pervasive wireless multimedia communications for technology enhanced learning
2511 -- 2523Ahmad Saleh, Ahmad Rafi, Peter Woods, Xin Li, Ihab Hamzi Hijazi, Shidan Cheng. Evaluation of three-dimensional computer visual materials to support user's participation in architectural design process
2525 -- 2531Wei Tian, Jiangqing Wang, Li Wang, Li Cheng, Jing Cao. Study on algorithm and application to radical input method and standardization of Nvshu
2533 -- 2542Yanghui Rao, Haoran Xie, Xuebo Liu, Qing Li, Fu Lee Wang, Tak-Lam Wong. 1
2543 -- 2551Liang Peng, Xiaojun Qi. A hierarchical model to learn object proposals and its applications
2553 -- 2564Pan-Pan Niu, Xiangyang Wang, Qingbo Yin, Liran Shen. A new robust color image watermarking method for multimedia technology enhanced learning protection
2565 -- 2572Shu Chen, Benxiong Huang. Inferring popular locations in urban for professional education
2573 -- 2581Fasheng Wang, Zhi-Bo Xiao, Wei Chen, Xucheng Li, Mingyu Lu. Tracking objects in video-based education using an enhanced particle filter
2583 -- 2595Wenbin Li 0002, Darren Cosker, Matthew Brown. Drift robust non-rigid optical flow enhancement for long sequences
2597 -- 2610Muhammad Sikandar Lal Khan, Haibo Li 0001, Shafiq ur Réhman. Telepresence Mechatronic Robot (TEBoT): Towards the design and control of socially interactive bio-inspired system
2611 -- 2618Zhigao Zheng, Tao Huang, Hao Zhang, Shenli Sun, Jinming Wen, Ping Wang. Towards a resource migration method in cloud computing based on node failure rule
2619 -- 2628Rashid Mehmood, Rongfang Bie, Libin Jiao, Hussain Dawood, Yunchun Sun. Adaptive cutoff distance: Clustering by fast search and find of density peaks
2629 -- 2636Wen Lu, Jingjing Qi, Qi Liu, Ziheng Zhou, Jiachen Yang. Depth estimation for image dehazing of surveillance on education
2637 -- 2644Bin Cao, Yang Kang, Shujin Lin, Xiaonan Luo, Songhua Xu, Zhihan Lv. Style-sensitive 3D model retrieval through sketch-based queries
2645 -- 2658Haider Abbas, Muhammad Yasin, Fahad Ahmed, Anam Sajid, Farrukh Aslam Khan, Rana Aamir Raza Ashfaq, Nur Al Hasan Haldar. Forensic artifacts modeling for social media client applications to enhance investigatory learning mechanisms
2659 -- 2674Gang Ren, Wenbin Li 0002, Eamonn O'Neill. Towards the design of effective freehand gestural interaction for interactive TV
2675 -- 2683Bin Cao, Yang Kang, Shujin Lin, Xiaonan Luo, Songhua Xu, Zhihan Lv, Yu Xue. A novel 3D model retrieval system based on three-view sketches
2685 -- 2696John Melthis, Stephen Tang, Po Yang, Martin Hanneghan, Chris Carter. Topologies for combining the internet of things and serious games
2697 -- 2706JianQiang Li, Shen-peng Zhang, Lei Yang, Xianghua Fu, Zhong Ming, Gang Feng. Accurate RFID localization algorithm with particle swarm optimization based on reference tags
2707 -- 2712Lvqing Yang, Guoxing Zhang, Fan Lin, Huiru Zheng. An efficient estimation method coping with the capture effect for RFID tags identification and application in remote learning
2713 -- 2720Lvqing Yang, QingQiang Wu, Youjing Bai, Huiru Zheng, Shufu Lin. An improved hash-based RFID two-way security authentication protocol and application in remote education
2721 -- 2735Mohammed Ali Al-garadi, Kasturi Dewi Varathan, Sri Devi Ravana, Ejaz Ahmed, Victor Chang. Identifying the influential spreaders in multilayer interactions of online social networks
2737 -- 2743Yuxi Xie, Junwei Zhang, Yonggui He, Aibin Cheng, Qinan Yin. Study on FOA_BP remote sepsis diagnosis based on wireless sensor network
2745 -- 2755Danyang Shen, William B. Rankin, Meilong Le. Self-education of agents in the Multi-Airport Logistics System: A multiple cases study

Volume 31, Issue 4

2059 -- 0Álvaro Rocha. Applications of intelligent & fuzzy theory in engineering technologies and applied science
2061 -- 2072Adriano Lino, Álvaro Rocha, Amanda Sizo. Virtual teaching and learning environments: Automatic evaluation with symbolic regression
2073 -- 2082Dejan Dimitrijevic, Dorde Obradovic, Nemanja Nedic, Ivan Lukovic. Automatic idiopathic scoliosis screening using low-cost commodity sensors
2083 -- 2089Z. L. Kang, L. J. Xu, Y. Li, P. Huang. Development of intelligent soilless culture device
2091 -- 2100Ken Cai. An intelligent NIR camera calibration method for optical surgical navigation system
2101 -- 2108Ming Li, Honglu Ma, Baijie Gu. Improved teaching-learning-based optimization algorithm with group learning
2109 -- 2117L. J. Xu, Z. L. Kang, P. Huang, H. Luo. Research on intelligent watermelon identification and positioning method in natural scene
2119 -- 2127Haoran Huang, Cai Ken. A method of fuzzy multiple attribute decision making based on the error-eliminating theory
2129 -- 2135Hongwei Yue, Cai Ken, Hanhui Lin, Huazhou Chen, Zhaofeng Zeng. An intelligent method for extraction of shape contour of rice planthoppers
2137 -- 2146Li Bo, Xuegang Luo, Huajun Wang. Adaptive weighted guided image filtering for image denoising based on artificial swarm optimization
2147 -- 2157Shengtai Zhang, Fang Han. Identifying emerging topics in a technological domain
2159 -- 2165Wanqing Shao, Yunchao Du, Sumei Lu. Performance evaluation of port supply chain based on fuzzy-matter-element analysis
2167 -- 2175Jian Jin, Huihui Feng, Liubao Gu. Design and implementation of an intelligent exam management system based on B/S structure for Hebei University
2177 -- 2185Wu Huiyun, Yuping Wang. A clustering with slope algorithm based on item similarity
2187 -- 2193Jianxiang Wang, Lang Sun, Huishuo Zhao, Yuding Wang. ARIMA-BP integrated intelligent algorithm for China's consumer price index forecasting and its applications
2195 -- 2202Junjie Fan, Lingyun Zhou, Yushu Cao, Zhonghua Gu. Health evaluation of a regional logistics industrial ecosystem in China based on fuzzy matter-element analysis method
2203 -- 2212Wang Chuantao, Cai Xiaofei, Li Baowen. Fuzzy comprehensive evaluation based on multi-attribute group decision making for business intelligence system
2213 -- 2220Shuqi Guan, Jun Yun, Qinkang Zhang, Anna Aurora. Intelligent transportation system contributions to the operating efficiency of Urban traffic
2221 -- 2230Pinyue Wang, Jiang Shen, Bin Zhang. A new method for two-sided matching decision making of PPP projects based on intuitionistic fuzzy choquet integral
2231 -- 2239Xun Chen, Li-sheng Xu, Meng Xu. Adaptive control system for grouting pressure stability based on fuzzy algorithm
2241 -- 2247Linlin Dai, Jing Li. 1
2249 -- 2256Gang Li, Qingpu Zhang, Zhengqian Feng, Wei Wang. A disaster recovery solution based on heterogeneous storage
2257 -- 2269Peng Ren, Jiansheng Qian. Energy-aware and load-balancing cluster routing protocol for wireless sensor networks in long-narrow region
2271 -- 2279Ming-ming Xiao, Shi-Long Zhang, Yu-Ping Luo. Automatic network protocol message format analysis
2281 -- 2290Peiyun Zhang, Rongjian Xie, Bo Huang. Trustworthy services diffusion based on optimizational nodes in online social network
2291 -- 2298Wu Ke, Wen Zhang, Haotian Wu, Yajun Wang, Jinlong Liu. Study of impact of metro station side-crossing on adjecent existing underground structure
2299 -- 2306Haoming Zhang, Yihuai Wang, Yinghai Wang, Peh Lian Soon. Design and realization of two-wheel micro-mouse diagonal dashing
2307 -- 2311Zongcai Jiang. Evaluation of emergency risk management capability based on hesitant fuzzy Einstein operator
2313 -- 2320Xiaoling Ding, Li Peijian, Lixin Zhao, Chengyi Wang, Yibin Li, Naichao Chen. Research and design of intelligent control and precision sowing simulation system for wheat
2321 -- 2333Lingru Cai, Weihong Cai, Changsheng Zhu, Shuang Chen, Mengting Zhang. An optimal penalty in an environmental pollution game with the suspension of production
2335 -- 2340Aizhong Mi, Haifeng Sima. Classifier selection method based on clustering and weighted mean
2341 -- 2347Jianjun Wang, Li Li, Liu Ding. Application of SVR with backtracking search algorithm for long-term load forecasting
2349 -- 2361Zhanwei Hui, Song Huang, Meng-Yu Ji. A runtime-testing method for integer overflow detection based on metamorphic relations
2363 -- 2373Hsin-Chang Lin, Guanling Lee. Speedily, efficient and adaptive streaming algorithms for real-time detection of flooding attacks
2375 -- 2382Li-xin Wei, Hang Dong, Jian Zhao, Gang Zhou. Optimization model establishment and optimization software development of gas field gathering and transmission pipeline network system
2383 -- 2391Jing Li, She Feng Yuan. Domain quality-driven logistics web service optimal composition based on culture artificial bee colony algorithm
2393 -- 2401Xing Li, Xiaofeng Wang, Jianhui Wang. 1
2403 -- 2410Lin Hu, Jia Yang, Jing Huang. The real-time shortest path algorithm with a consideration of traffic-light
2411 -- 2419Wei Gao, Linli Zhu, Kaiyun Wang. Ranking based ontology scheming using eigenpair computation
2421 -- 2429Zhi Xiong, Nanfu Luo, Weihong Cai, Zhongliang Xue. Hybrid differential evolution algorithm combined with heuristic correction and chaotic search for online energy-efficient optimization of server cluster
2431 -- 2440Sichao Lu, Xifu Wang. Modeling the fuzzy cold storage problem and its solution by a discrete firefly algorithm

Volume 31, Issue 3

1155 -- 1166Huaping Guo, Hongbing Liu, Chang-An Wu, Weimei Zhi, Yan Xiao, Wei She. Logistic discrimination based on G-mean and F-measure for imbalanced problem
1167 -- 1182Xiaonan Li, Yafei Song, Wen Quan. Evaluating evidence reliability based on intuitionistic fuzzy MCDM model
1183 -- 1187Yi-xin Wang. Research on the efficiency evaluation of venture capital of high-science and technology companies with dual hesitant fuzzy information
1189 -- 1197Sidong Xian, Wenting Xue, Yafen Dong. Intuitionistic fuzzy induced ordered entropic weighted averaging operator for group decision making
1199 -- 1209A. D. Falehi, N. Piran, Mahdi Pourgholi. HFAGC based on MOPSO technique: Optimal design, comparison, verification
1211 -- 1226Arian Hafezalkotob, Ashkan Hafezalkotob. Fuzzy entropy-weighted MULTIMOORA method for materials selection
1227 -- 1234Rong Gao, Yuhong Sheng. Law of large numbers for uncertain random variables with different chance distributions
1235 -- 1244Dong Qiu, Hua Li. Fuzzy optimizations of convex fuzzy mappings in the quotient space of fuzzy numbers
1245 -- 1256Feng Sun, Xue-ping Wang, Xiao-bing Qu. 1
1257 -- 1262Young Bae Jun, Seok-Zun Song. Starshaped (∈, ∈ ∨ q)-fuzzy sets
1263 -- 1270Farnaz Ghanavizi Maroof, Arsham Borumand Saeid, Esfandiar Eslami. On co-annihilators in residuated lattices
1271 -- 1285Junfeng Chu, Xinwang Liu, Ying-Ming Wang. Social network analysis based approach to group decision making problem with fuzzy preference relations
1287 -- 1297S. P. Agnihotri, Laxman Madhavrao Waghmare. Optimal tuning of PID controller with time delay system using CS and SRMR technique
1299 -- 1309Xiaolong Xin, Pengfei He, Yulong Fu. States on hyper MV-algebras
1311 -- 1317A. M. Abd El-Latief. Soft supra strongly generalized closed sets
1319 -- 1328Hai-Ling Guan. An evolution model for regional collaborative innovation under the perspective of complex network
1329 -- 1340Amir Ghaedi, Saeed Daneshvar Dehnavi, Hadi Fotoohabadi. Probabilistic scheduling of smart electric grids considering plug-in hybrid electric vehicles
1341 -- 1353Jianhua Dai, Guojie Zheng, Qinghua Hu, Maofu Liu, Huashi Su. Decision-theoretic rough set approach for fuzzy decisions based on fuzzy probability measure and decision making
1355 -- 1363Linhui Li, Haiyang Huang, Bo Qian, Jing Lian, Yafu Zhou. Vehicle detection method based on mean shift clustering
1365 -- 1375Song Liu, Yingwu Chen, Lining Xing, Xiaojun Guo. Time-dependent autonomous task planning of agile imaging satellites
1377 -- 1384Licai Zhu. Research on the management performance evaluation of the sports sites with intuitionistic fuzzy information
1385 -- 1395Xiao Chun Yuan, Bao Qing Hu, Xue Rong Zhao. Three-way decisions based on type-2 fuzzy sets and interval-valued type-2 fuzzy sets
1397 -- 1406Hongxia Han, Qingguo Li. On φ-fuzzy rough sets: Representation, special cases and induced topology
1407 -- 1418Ling Wang, Shu-Lin Li, Hua Sun, Kaixiang Peng. A classification and regression algorithm based on quantitative association rule tree
1419 -- 1425Gang Sun, Wei-Li Xia. Evaluation method for innovation capability and efficiency of high technology enterprises with interval-valued intuitionistic fuzzy information
1427 -- 1434Faruk Karaaslan, Serkan Karatas. OR and AND-products of ifp-intuitionistic fuzzy soft sets and their applications in decision making
1435 -- 1445A. Ghareeb, Fu-Gui Shi. SP-compactness and SP-connectedness degree in L-fuzzy pretopological spaces
1447 -- 1457Jian-Zhang Wu, Liping Yu, Guiping Li, Jia Jin, Bisheng Du. The sum interaction indices of some particular families of monotone measures
1459 -- 1467Linhui Li, Zhi-mei Lun, Jing Lian, Lu-shan Yuan, Yafu Zhou, Xiao-yi Ma. Study on detection of preceding vehicles based on convolution neural network
1469 -- 1480Zhehuang Huang, Yidong Chen. An improving SRL model with word sense information using an improved synergetic neural network model
1481 -- 1497Manoranjan De, Barun Das, Manoranjan Maiti. An EPL model with reliability-dependent randomly imperfect production system over different uncertain finite time horizons
1499 -- 1511Kuang-Yow Lian, Chien-Hung Liu, Chian-Song Chiu. Simplified robust fuzzy output regulator design for discrete-time nonlinear systems
1513 -- 1520Luiz F. F. de Oliveira, Fernando Buarque de Lima Neto, Sergio C. Oliveira, Carmelo J. A. Bastos Filho. A fuzzy-swarm based approach for the coordination of unmanned aerial vehicles
1521 -- 1534Behnam Vahdani, Sh. Sadigh Behzadi, S. Meysam Mousavi, M. R. Shahriari. A dynamic virtual air hub location problem with balancing requirements via robust optimization: Mathematical modeling and solution methods
1535 -- 1544Tao Liu, Chuanyou Wang, Xianguo Li. Model for evaluating the management performance of the sport grounds with interval-valued intuitionistic uncertain linguistic information
1545 -- 1564Vahid Bahrami, Mohammad Mansouri, Mohammad Teshnehlab. Designing robust model reference hybrid fuzzy controller based on LYAPUNOV for a class of nonlinear systems
1565 -- 1578Mohammad Hamidi, Arsham Borumand Saeid. Relations and homomorphisms of fuzzy hyper BE-subalgebras
1579 -- 1584Munmun Nath, Santanu Roy. Some new classes of ideal convergent difference multiple sequences of fuzzy real numbers
1585 -- 1596Afshan Qayyum, Saleem Abdullah, Muhammad Aslam. Cubic soft expert sets and their application in decision making
1597 -- 1608Le Hoang Son, Pham Hong Phong. 1
1609 -- 1620Yunsheng Zhang, Chihang Zhao, Ai-Wei Chen, Xingzhi Qi. Vehicle detection in urban traffic scenes using the Pixel-Based Adaptive Segmenter with Confidence Measurement
1621 -- 1633Zengtai Gong, Runli Chai. Covering multigranulation trapezoidal fuzzy decision-theoretic rough fuzzy set models and applications
1635 -- 1644Zhibin Wu, Jiuping Xu. An interactive consensus reaching model for decision making under hesitation linguistic environment
1645 -- 1651Gang Sun, Wei-Li Xia. Research on the enterprise management innovation ability assessment under low carbon economy circumstances with hesitant fuzzy uncertain linguistic information
1653 -- 1668Yafei Song, Xiaodan Wang, Lei Lei, Wen Quan, Wenlong Huang. An evidential view of similarity measure for Atanassov's intuitionistic fuzzy sets
1669 -- 1678Yajun Wang, Shan-shan Yu. Model for evaluating the rural landscape design schemes with fuzzy number intuitionistic fuzzy information
1679 -- 1688Qiu Jin, Lingqiang Li. One-axiom characterizations on lattice-valued closure (interior) operators
1689 -- 1699Hamed Farahani, Hassan Mishmast Nehi, Mahmoud Paripour. Solving fuzzy complex system of linear equations using eigenvalue method
1701 -- 1708Xiao-Yan Gao, Bin Pang, Xiao-fei Yang. Extensional L-fuzzy Q-convergence structures
1709 -- 1719Zongyun Song, Dongxiao Niu, Jinpeng Qiu, Xinli Xiao, Tiannan Ma. Improved short-term load forecasting based on EEMD, Guassian disturbance firefly algorithm and support vector machine
1721 -- 1730Kanika Mandal, Kajla Basu. Improved similarity measure in neutrosophic environment and its application in finding minimum spanning tree
1731 -- 1743Elina Pacini, Cristian Mateos, Carlos García Garino, Claudio Careglio, Anibal Mirasso. A bio-inspired scheduler for minimizing makespan and flowtime of computational mechanics applications on federated clouds
1745 -- 1757Zhang Hong-Li, Zhai Yu-Yi, Liu Shu-Lin, Li Dong, Wang Bo, Kunju Shi, Zhou Er-Pin. A Mass Optimizing Group Identification Classification Algorithm (MOGICA) used for intelligent fault diagnosis
1759 -- 1768Muhammad Usman 0005, M. Usman, Sohail Asghar. A fuzzy-based methodology for accurate classification and prediction in large datasets
1769 -- 1778Zhongmin Xiong, Jiguang Zhu, Hongchun Yuan, Shijun He, Huiwen Wei. A new approach to detecting active rule confluence with exclusive rules during an indeterminable rule process
1779 -- 1785Longbo Du, Jing Gao. Models for real estate investment decision-making with hesitant fuzzy information
1787 -- 1793Yong Chan Kim. 1
1795 -- 1806Antonio Diego Silva Farias, Luiz Ranyer de Araújo Lopes, Benjamín René Callejas Bedregal, Regivan H. N. Santiago. Closure properties for fuzzy recursively enumerable languages and fuzzy recursive languages
1807 -- 1818N. K. Arun, B. M. Mohan. Modeling, stability analysis and computational aspects of nonlinear fuzzy PID controllers
1819 -- 1829Xiaoying Hao, Meixia Niu, Yuan Wang, Zhudeng Wang. Constructing conjunctive left (right) semi-uninorms and implications satisfying the neutrality principle
1831 -- 1843Chinnadurai Veeramani, Muthukumar Sumathi. A new method for solving fuzzy linear fractional programming problems
1845 -- 1857Jian Liu, X. X. Zhang. Modeling fuzzy relational database in HBase
1859 -- 1868Shixi Hou, Juntao Fei. T-S fuzzy model based adaptive fuzzy current tracking control of three-phase active power filter
1869 -- 1879Serkan Akbas, Türkan Erbay Dalkiliç. Evaluation of trapezoidal fuzzy numbers on AHP based solution of multi-objective programming problems
1881 -- 1895Sundas Shahzadi, Muhammad Akram. Edge regular intuitionistic fuzzy soft graphs
1897 -- 1908Prashant Kumar Jamwal, Shahid Hussain. Design optimization of a cable actuated parallel ankle rehabilitation robot: A fuzzy based multi-objective evolutionary approach
1909 -- 1919Jiahang Yuan, Cun-Bin Li, Fangqiu Xu, Baojun Sun, Wenle Li. A group decision making approach in interval-valued intuitionistic hesitant fuzzy environment with confidence levels
1921 -- 1927Yanbing Gong, Liangliang Dai, Na Hu. An extended minimax absolute and relative disparity approach to obtain the OWA operator weights
1929 -- 1940Abdüsselam Altunkaynak, Hasan G. Elmazoghi. Neuro-fuzzy models for prediction of breach formation time of embankment dams
1941 -- 1953Amit Kumar Bhardwaj, Yuvraj Gajpal, Maninder Singh. Fuzzy reliability analysis of integrated network traffic visualization system
1955 -- 1965Jeevan Jot Kaur, Amit Kumar. Mehar and Keerat method for solving system of fuzzy complex linear equations
1977 -- 1985Yi-Ding Zhao, Zhi-Min Li, Xiguang Zhang. Models for software quality evaluation with fuzzy number intuitionistic fuzzy information
1987 -- 2000Jui-Chung Hung. Fuzzy support vector regression model for forecasting stock market volatility
2001 -- 2008Xiqing Zhao, Lianhe Yang, Lijun Wang. Models for evaluating the resource integration capability of textile enterprise with hesitant fuzzy uncertain linguistic information
2009 -- 2015Mehmet Ahlatçioglu, Inci Albayrak, Hale Gonce Kocken, Beyza Ahlatçioglu Ozkok. A mixed integer programming approach to a square fully fuzzy linear equation
2017 -- 2025Jian-Bo Wang, Ming-Zhe Wang. Research on comprehensive performance evaluation of communication network based on the fuzzy number intuitionistic fuzzy information
2027 -- 2033Javid Ali, M. A. Ahmed, H. A. Nafadi. Common fixed points for hybrid pairs of maps in modified intuitionistic fuzzy metric spaces
2035 -- 2042Ge Zhou. Research on supplier performance evaluation system based on data mining with triangular fuzzy information
2043 -- 2049Ganesh Ghorai, Madhumangal Pal. Faces and dual of m-polar fuzzy planar graphs
2051 -- 2058Muhammad Touqeer, Naim Çagman. Fuzzy hyper h-ideals of hyper BCK-algebras

Volume 31, Issue 2

689 -- 0Zheng Xiao, Kenli Li. Special issue: ICNC-FSKD 2015
691 -- 698Shan Cao, Yuhuan Wang, Jun Li. Approximation of fuzzy neural networks based on Choquet integral
699 -- 706He Lin, Qianyi Wang, Penghui Guo, Tao Guan, Luyun Xu. Multi-users S-rough sets model based on three-way decisions
707 -- 716Shan Cao, Yuhuan Wang, Jun Li. Regularity of fuzzy measures on complete and separable metric spaces
717 -- 725He Lin, Qianyi Wang, Biao Liu, Bing Han, Xin Lu. Hybrid multi-granulation rough sets of variable precision based on tolerance
727 -- 736Xiaoshen Li, Xuehai Yuan, Mingzuo Jiang, Chunling Zhang. Fuzzy inference modeling method based on T-S fuzzy system
737 -- 747Mingqiang Yin, Weiyi Qian, Wei Li. Portfolio selection models based on Cross-entropy of uncertain variables
749 -- 764Gaik-Yee Chan, Fang-Fang Chua, Chien-Sing Lee. Intrusion detection and prevention of web service attacks for software as a service: Fuzzy association rules vs fuzzy associative patterns
765 -- 774Cuiping Wei, Zhiliang Ren, Xijin Tang, Jiangang Feng. Information aggregation operators based on hesitant fuzzy sets and prioritization relationship
775 -- 786Qilin Li, Yan Ren, Ling Li, Wanquan Liu. From low-level geometric features to high-level semantics: An axiomatic fuzzy set clustering approach
787 -- 794Zhi-Ying Lv, Li-Wei Zheng, Xi-Nong Liang, Xue-Zhang Liang. A fuzzy multiple attribute decision making method based on possibility degree
795 -- 803Siyang Yu, Kenli Li, Keqin Li, Yunchuan Qin, Zhao Tong. A VLSI implementation of an SM4 algorithm resistant to power analysis
805 -- 813Ayhan Demiriz, Betul Ekizoglu. 1
815 -- 823Zhiyang Xiang, Zhu Xiao, Dong Wang, Hassana Maigary Georges. Incremental semi-supervised kernel construction with self-organizing incremental neural network and application in intrusion detection
825 -- 836Liu Yue, Wangwei Ju, Jianguo Zhao, Junjun Gao, Zheng Jiazhou, Aiping Jiang. Product life cycle based demand forecasting by using artificial bee colony algorithm optimized two-stage polynomial fitting
837 -- 847Mohammad Imran, Muhammad Tanvir Afzal, Muhammad Abdul Qadir. Malware classification using dynamic features and Hidden Markov Model
849 -- 858Xu Zhou, Yantao Zhou, Guoqing Xiao, Yifu Zeng, Fei Zheng. Effective approach for an extended P-skyline query
859 -- 872Subana Shanmuganathan, Yan Li. An AI based approach to multiple census data analysis for feature selection
873 -- 884Liping Huang, Bin Zhang, Xun Yuan, Changsheng Zhang, Anxiang Ma. A novel Bi-Ant colony optimization algorithm for solving multi-objective service selection problem
885 -- 902Hai Wang, Ping He, Ming Yu, Linfeng Liu, Manh Tuan Do, Huifang Kong, Zhihong Man. Adaptive neural network sliding mode control for steer-by-wire-based vehicle stability control
903 -- 913Ting Wang, Rui Xu, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Yoshitomo Ishizaki, Masaru Miyamoto, Tomohito Hattori. A principal component analysis based method to automatically inspect wear of throw-away tips
915 -- 925Ching-Hsue Cheng, Jun-He Yang. A novel rainfall forecast model based on the integrated non-linear attribute selection method and support vector regression
927 -- 937Shengyi Jiang, Lianxi Wang. A clustering-based feature selection via feature separability
939 -- 948Knut Ekker. Emergency management training: Handling rich qualitative and quantitative data
949 -- 956Jieqiong Zhang, Kongyu Yang. Clustering analysis in the evaluation of securities investment funds
957 -- 965Weihua Zheng, Shenping Xiao, Kenli Li, Keqin Li, Weijin Jiang. A performance-efficient and datapath-regular implementation of modified split-radix fast Fourier transform
967 -- 978Jiawei Luo, Dingyu Lin, Buwen Cao. A cell-core-attachment approach for identifying protein complexes in yeast protein-protein interaction network
979 -- 990Xiaoheng Deng, Yan Pan, Hailan Shen, Jingsong Gui. 1
991 -- 999Chang Liu, Juan Luo, Yanchao Song. Correlative pattern based data aggregation mechanism for WSN
1001 -- 1008Minkee Park. Traffic regulation algorithm for metro lines with time interval deviations
1009 -- 1016Bin Jiang, Chao Yang, Lei Wang, Renfa Li. 1
1017 -- 1028Qi Lv, Xin Niu, Yong Dou, Jiaqing Xu, Fei Xia. Leveraging local receptive fields based random weights networks for hyperspectral image classification
1029 -- 1039Yu Zhan, Haiwei Pan, Xiaoqin Xie, Zhiqiang Zhang, Wenbo Li. Graph entropy-based clustering algorithm in medical brain image database
1041 -- 1051Aijia Ouyang, Xuyu Peng, Qian Wang, Ya Wang, Tung Khac Truong. A parallel improved IWO algorithm on GPU for solving large scale global optimization problems
1053 -- 1063Tong Zhao, Mei Jing. Bandwidth-aware multi round task scheduling algorithm for cloud computing
1065 -- 1078Zuojie Deng, Jingli Zhou. 3DP: privacy preserving provable data possession with multi-copy and data dynamics in a cloud storage
1079 -- 1088Xiaoyong Tang, Xiaopan Yang, Guiping Liao, Xinghui Zhu. A shared cache-aware Task scheduling strategy for multi-core systems
1089 -- 1097Tuan D. Pham. Quantifying visual perception of texture with fuzzy metric entropy
1099 -- 1107Xiongwei Fei, Kenli Li, Wangdong Yang. A fast parallel cryptography algorithm based on AES-NI
1109 -- 1120Guoqing Xiao, Fan Wu, Xu Zhou, Keqin Li. Probabilistic top-k range query processing for uncertain databases
1121 -- 1131Nini Wang, Jun Xia, Jianchuan Yin, Xiaodong Liu. Trend analysis of land surface temperatures using time series segmentation algorithm
1133 -- 1144Jianhang Yu, Xiaoyan Zhang, Zhenhua Zhao, Weihua Xu. 1
1145 -- 1152Chao Li, Xiaogeng Chu, Yingwu Chen, Lining Xing. A knowledge-based technique for initializing a genetic algorithm

Volume 31, Issue 1

1 -- 12Albert Kadji, Marcel Tonga. Some new axiomatic extensions of residuated logics
13 -- 25Marek T. Malinowski. Fuzzy stochastic differential equations of decreasing fuzziness: Non-Lipschitz coefficients
27 -- 43Mehdi Taassori, Sadegh Niroomand, Sener Uysal, Abdollah Hadi-Vencheh, Béla Vizvári. Fuzzy-based mapping algorithms to design networks-on-chip
45 -- 54Dong Qiu, Rongwen Dong, Chongxia Lu, Chunlai Mu. On the stability of solutions of fuzzy differential equations in the quotient space of fuzzy numbers
55 -- 68Ganeshsree Selvachandran, P. K. Maji, Israa E. Abed, Abdul Razak Salleh. Complex vague soft sets and its distance measures
69 -- 75Rajab Ali Borzooei, Hossein Rashmanlou, Sovan Samanta, Madhumangal Pal. New concepts of vague competition graphs
77 -- 90Adil Baykasoglu, Zeynep D. U. Durmusoglu. A multi-agent based approach to modeling and solving dynamic generalized travelling salesman problem
91 -- 97Feng Ji, Fan Wu, Bangjun Wang, Ting Zhang. Research on the innovation ability evaluation of traditional enterprise's business model for internet transition with hesitant fuzzy information
99 -- 113Fatma H. El-Fouly, Rabie A. Ramadan, Mohamed I. Mahmoud, Moawad I. Dessouky. Resource aware and reliable data reporting algorithm for object tracking in WSNs
115 -- 125Jie Yang, Deng-Feng Li, Li-Bang Lai. Parameterized bilinear programming methodology for solving triangular intuitionistic fuzzy number bimatrix games
127 -- 136Fuji Ren, Yu Wang, Changqin Quan. A novel factored POMDP model for affective dialogue management
137 -- 149Rosa Yousefian, Shahryar Aboutorabi, Vahid Rafe. A greedy algorithm versus metaheuristic solutions to deadlock detection in Graph Transformation Systems
151 -- 161Rajab Ali Borzooei, S. Saidi Goraghani. Free MV-Modules
163 -- 172Qiong Liu, Fuzeng Yang, Yingjun Pu, Mengyun Zhang, Guanting Pan. Segmentation of farmland obstacle images based on intuitionistic fuzzy divergence
173 -- 183Reza Khorramnia, Mohsen Ketabi Jahromi, Sanaz Salari, Mehdi Nafar, Masoud Jabari. An intelligent framework to solve the non-convex economic dispatch problem with practical limitations
185 -- 191Liming Wang, Qiang Zhang. A further discussion on fuzzy interval cooperative games
193 -- 200Yong-Jie Xing, Chen Xing. Model for evaluating the virtual enterprise's risk with 2-tuple linguistic information
201 -- 212Fei Guan, Dengyuan Xie, Qiang Zhang. A matching value for cooperative games
213 -- 215Gourav Gupta, Amit Kumar 0003, S. S. Appadoo. A note on "Ranking generalized exponential trapezoidal fuzzy numbers based on variance"
217 -- 225Kamal El-Saady. A non-commutative approach to uniform structures
227 -- 235Hifsi Altinok, Damla Yagdiran. Lacunary statistical convergence of order β in difference sequences of fuzzy numbers
237 -- 247S. Amala Shanthi, C. Helen Sulochana, S. Albert Jerome. Image denoising using bilateral filter in subsampled pyramid and nonsubsampled directional filter bank domain
249 -- 258Nidhi Kalra, Ajay Kumar. Fuzzy state grammar and fuzzy deep pushdown automaton
259 -- 273Amita Jain, Kamal Raj Pardasani. Fuzzy soft set model for mining amino acid associations in peptide sequences of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC)
275 -- 290Kamel Jemai. Intelligent integration strategies of wind farms in a super grid
291 -- 299Ke-Jia Chen, Yang Chen, Yun Li, Jingyu Han. A supervised link prediction method for dynamic networks
301 -- 312Mehdi Rafiei, Taher Niknam, Mohammad Hassan Khooban. A novel intelligent strategy for probabilistic electricity price forecasting: Wavelet neural network based modified dolphin optimization algorithm
313 -- 319Bayaz Daraby, Zahra Solimani, Asghar Rahimi. A note on fuzzy Hilbert spaces
321 -- 331Majid Nayeripour, Esmaeil Mahboubi Moghaddam, Mohammad-Esmaeil Hassanzadeh. Multi-periods distribution feeder reconfiguration at the presence of distributed generation through economic assessment using a new modified PSO algorithm
333 -- 344Xiu-Yun Wu, Shi-Zhong Bai. Decompositions and representations of L-fuzzy natural numbers
345 -- 355Ch Ravi Kumar, K. R. Sudha, D. V. Pushpalatha. Design of Prisoner's dilemma based fuzzy logic computed torque controller with Lyapunov synthesis linguistic model for PUMA-560 robot manipulator
357 -- 366Ardavan Najafi, Arsham Borumand Saeid, Esfandiar Eslami. Commutators in BCI-algebras
367 -- 378Mahdi Mehrtash, Masoud Jokar Kouhanjani, Mohammad Mohammadi. A new nonparametric density estimation for probabilistic security-constrained economic dispatch
379 -- 390Mehdi Farshi, Bijan Davvaz. (m, n)-Hyperrings
391 -- 403Guixiang Wang, Peng Shi 0001, Ramesh K. Agarwal, Yan Shi. On fuzzy ellipsoid numbers and membership functions
405 -- 414Junhai Zhai, Wenxiu Zhao. Ensemble of multiresolution probabilistic neural network classifiers with fuzzy integral for face recognition
415 -- 421G. R. Gnana King, J. H. Jensha Haennah. Hybrid compression scheme using precoding block and fast stationary wavelet transformation
423 -- 432D. Hevin Rajesh, B. Paramasivan. Cluster based secure authentication technique using ant colony optimization in wireless sensor networks
433 -- 441S. Sridevi, S. Nirmala. Fuzzy inference rule based image despeckling using adaptive maximum likelihood estimation
443 -- 455Shashi Aggarwal, Uday Sharma. Implementing deviation degree of two closed intervals to decode fully fuzzy multiobjective linear programming problem
457 -- 468Hongying Zhang, Shuyun Yang. Representations of typical hesitant fuzzy rough sets
469 -- 477Sujit Kumar De, Ismat Beg. Triangular dense fuzzy sets and new defuzzification methods
479 -- 485Xiu Juan Hua, Xiaolong Xin. Rough soft lattices and generalized fuzzy soft lattices
487 -- 501Hadi Mokhtari. Manufacturing operations outsourcing through an artificial team process algorithm
503 -- 518Yejun Xu, Jing Zhang, Huimin Wang. Consensus models based on distance for interval fuzzy and multiplicative preference relations
519 -- 527Taoreed O. Owolabi, Kabiru O. Akande, Sunday Olusanya Olatunji. Computational intelligence method of estimating solid-liquid interfacial energy of materials at their melting temperatures
529 -- 540Harish Garg. A novel accuracy function under interval-valued Pythagorean fuzzy environment for solving multicriteria decision making problem
541 -- 546Zhen Zeng. A novel model for enterprise technological innovation capability evaluation with 2-tuple linguistic information
547 -- 553Marija Djukic, Andreja Tepavcevc. Poset valued intuitionistic fuzzy sets
555 -- 563Sukanta Nayak, Snehashish Chakraverty. Numerical solution of fuzzy stochastic differential equation
565 -- 577Mohammad Ehsan Mosayebian, Soodabeh Soleymani, Seyed Babak Mozafari, Heidar Ali Shayanfar. Optimal operational management of a micro-grid, including high penetration level of renewable energy resources
579 -- 587Paulraj Ranjith Kumar, K. Santhakumar, Sankaran Palani. 1
589 -- 600Yavuz Ozdemir, Hüseyin Basligil. Aircraft selection using fuzzy ANP and the generalized choquet integral method: The Turkish airlines case
601 -- 611Shuang Wei, Defu Jiang, Feng Wang. A new multiobjective genetic programming approach using compromise distance ranking for automated design of nonlinear system design
613 -- 621Chiranjibe Jana, Tapan Senapati, Madhumangal Pal. (∈, ∈ ∨ q)-intuitionistic fuzzy BCI-subalgebras of a BCI-algebra
623 -- 632Beyza Ahlatçioglu Ozkok, Inci Albayrak, Hale Gonce Kocken, Mehmet Ahlatçioglu. An approach for finding fuzzy optimal and approximate fuzzy optimal solution of fully fuzzy linear programming problems with mixed constraints
633 -- 650Guohua Qu, Hanpeng Zhang, Weihua Qu, Zhenhua Zhang. Induced generalized dual hesitant fuzzy Shapley hybrid operators and their application in multi-attributes decision making
651 -- 662Faruk Karaaslan, Imtiaz Ahmad, Aman Ullah. Bipolar soft groups
663 -- 671Jun Ye. The generalized Dice measures for multiple attribute decision making under simplified neutrosophic environments
673 -- 685Cuiping Wei, Feifei Yan, Rosa M. Rodríguez. Entropy measures for hesitant fuzzy sets and their application in multi-criteria decision-making
687 -- 0Yun-Zhi Liu, Zhi-Ping Fan, Guang-Xin Gao. An extended LINMAP method for MAGDM under linguistic hesitant fuzzy environment