Apache submarine: a unified machine learning platform made simple

Kai-Hsun Chen, Huan-Ping Su, Wei-Chiu Chuang, Hung-Chang Hsiao, Wangda Tan, Zhankun Tang, Xun Liu, Yanbo Liang, Wen-Chih Lo, Wanqiang Ji, Byron Hsu, Keqiu Hu, HuiYang Jian, Quan Zhou, Chien-Min Wang. Apache submarine: a unified machine learning platform made simple. In Eiko Yoneki, Luigi Nardi, editors, EuroSys '22: Seventeenth European Conference on Computer Systems, Rennes, France, April 5 - 8, 2022. pages 101-108, ACM, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.