BioCircos.js: an interactive Circos JavaScript library for biological data visualization on web applications

Ya Cui, Xiaowei Chen, Huaxia Luo, Zhen Fan, Jianjun Luo, Shunmin He, Haiyan Yue, Peng Zhang, Runsheng Chen. BioCircos.js: an interactive Circos JavaScript library for biological data visualization on web applications. Bioinformatics, 32(11):1740-1742, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.