Spintronics for Energy- Efficient Computing: An Overview and Outlook

Zongxia Guo, Jialiang Yin, Yue Bai, Daoqian Zhu, Kewen Shi, Gefei Wang, Kaihua Cao, Weisheng Zhao. Spintronics for Energy- Efficient Computing: An Overview and Outlook. Proceedings of the IEEE, 109(8):1398-1417, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.