Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control

Teruo Hashimoto, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Neuroanatomical correlates of the sense of control: Gray and white matter volumes associated with an internal locus of control. NeuroImage, 119:146-151, 2015. [doi]

Authors

Teruo Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Teruo Hashimoto' in Google

Hikaru Takeuchi

This author has not been identified. Look up 'Hikaru Takeuchi' in Google

Yasuyuki Taki

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Taki' in Google

Atsushi Sekiguchi

This author has not been identified. Look up 'Atsushi Sekiguchi' in Google

Rui Nouchi

This author has not been identified. Look up 'Rui Nouchi' in Google

Yuka Kotozaki

This author has not been identified. Look up 'Yuka Kotozaki' in Google

Seishu Nakagawa

This author has not been identified. Look up 'Seishu Nakagawa' in Google

Carlos Makoto Miyauchi

This author has not been identified. Look up 'Carlos Makoto Miyauchi' in Google

Kunio Iizuka

This author has not been identified. Look up 'Kunio Iizuka' in Google

Ryoichi Yokoyama

This author has not been identified. Look up 'Ryoichi Yokoyama' in Google

Takamitsu Shinada

This author has not been identified. Look up 'Takamitsu Shinada' in Google

Yuki Yamamoto

This author has not been identified. Look up 'Yuki Yamamoto' in Google

Sugiko Hanawa

This author has not been identified. Look up 'Sugiko Hanawa' in Google

Tsuyoshi Araki

This author has not been identified. Look up 'Tsuyoshi Araki' in Google

Hiroshi Hashizume

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Hashizume' in Google

Keiko Kunitoki

This author has not been identified. Look up 'Keiko Kunitoki' in Google

Ryuta Kawashima

This author has not been identified. Look up 'Ryuta Kawashima' in Google