30.4 A 1Tb 3b/Cell 3D-Flash Memory in a 170+ Word-Line-Layer Technology

Tsutomu Higuchi, Takuyo Kodama, Koji Kato, Ryo Fukuda, Naoya Tokiwa, Mitsuhiro Abe, Teruo Takagiwa, Yuki Shimizu, Junji Musha, Katsuaki Sakurai, Jumpei Sato, Tetsuaki Utsumi, Kazuhide Yoneya, Yasuhiro Suematsu, Toshifumi Hashimoto, Takeshi Hioka, Kosuke Yanagidaira, Masatsugu Kojima, Junya Matsuno, Kei Shiraishi, Kensuke Yamamoto, Shintaro Hayashi, Tomoharu Hashiguchi, Kazuko Inuzuka, Akio Sugahara, Mitsuaki Honma, Keiji Tsunoda, Kazumasa Yamamoto, Takahiro Sugimoto, Tomofumi Fujimura, Mizuki Kaneko, Hiroki Date, Osamu Kobayashi, Takatoshi Minamoto, Ryoichi Tachibana, Itaru Yamaguchi, Juan Lee, Venky Ramachandra, Srinivas Rajendra, Tianyu Tang, Siddhesh Darne, Jiwang Lee, Jason Li 0001, Toru Miwa, Ryuji Yamashita, Hiroshi Sugawara, Naoki Ookuma, Masahiro Kano, Hiroyuki Mizukoshi, Yuki Kuniyoshi, Mitsuyuki Watanabe, Kei Akiyama, Hirotoshi Mori, Akira Arimizu, Yoshito Katano, Masakazu Ehama, Hiroshi Maejima, Koji Hosono, Masahiro Yoshihara. 30.4 A 1Tb 3b/Cell 3D-Flash Memory in a 170+ Word-Line-Layer Technology. In IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2021, San Francisco, CA, USA, February 13-22, 2021. pages 428-430, IEEE, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.