Mapping Development Pattern in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration Using DMSP/OLS Nighttime Light Data

Yi'na Hu, Jian Peng, Yanxu Liu, Yueyue Du, Huilei Li, Jiansheng Wu. Mapping Development Pattern in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration Using DMSP/OLS Nighttime Light Data. Remote Sensing, 9(7):760, 2017. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: