Structured Semiconductor Interfaces: Active Functionality on Light Manipulation

Yao-Wei Huang, He-Xiu Xu, Shang Sun, Yunkai Wu, Zhuo Wang, Shumin Xiao, Wei Xiang Jiang, Tie Jun Cui, Din Ping Tsai, Cheng-Wei Qiu. Structured Semiconductor Interfaces: Active Functionality on Light Manipulation. Proceedings of the IEEE, 108(5):772-794, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.