Nonvolatile Memory With Extremely Low-Leakage Indium-Gallium-Zinc-Oxide Thin-Film Transistor

Hiroki Inoue, Takanori Matsuzaki, Shuhei Nagatsuka, Yutaka Okazaki, Toshinari Sasaki, Kousei Noda, Daisuke Matsubayashi, Takahiko Ishizu, Tatsuya Onuki, Atsuo Isobe, Yutaka Shionoiri, Kiyoshi Kato, Takashi Okuda, Jun Koyama, Shunpei Yamazaki. Nonvolatile Memory With Extremely Low-Leakage Indium-Gallium-Zinc-Oxide Thin-Film Transistor. J. Solid-State Circuits, 47(9):2258-2265, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.