DRAMS: A tool to detect and re-align mixed-up samples for integrative studies of multi-omics data

Yi Jiang, Gina Giase, Kay Grennan, Annie W. Shieh, Yan Xia, Lide Han, Quan Wang 0004, Qiang Wei, Rui Chen, Sihan Liu, Kevin P. White, Chao Chen, Bingshan Li, Chunyu Liu. DRAMS: A tool to detect and re-align mixed-up samples for integrative studies of multi-omics data. PLoS Computational Biology, 16(4), 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.